Kancelaria Prawna WSS Hećman & Kądziołka s.c. -
58 380 07 07 Google+
Łukasz Hećman - zdjęcie

Łukasz Hećman

Prawnik z wieloletnim stażem w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, a także szerzej, w prawie cywilnym. Doktorant nauk prawnych. Autor wielu publikacji naukowych. Bogatszy w doświadczenie zebrane w pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce i Europie.

ABC poszkodowanego

Dodano: 21 lipca 2015 / Kancelaria WSS / Brak komentarzy 

Wypadek drogowy czy nawet drobna kolizja są zdarzeniami, których każdy chciałby uniknąć. Oprócz szkód majątkowych często powodują one również rozmaite urazy ciała. Co w takim przypadku należy zrobić, aby w procesie likwidacji szkody uzyskać odszkodowanie rekompensujące w pełni poniesione straty majątkowe oraz odpowiednie zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia ?

Podstawową kwestią po zaistnieniu wypadku drogowego jest zadbanie o bezpieczeństwo swoje i osób uczestniczących w zdarzeniu, a także zapewnienie w miarę możliwości, bezpiecznego dalszego użytkowania drogi innym uczestnikom ruchu. W tym celu należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym, wezwać służby ratownicze oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Po upewnieniu się, że nikomu nie grozi niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, należy udokumentować dostępnymi środkami zdarzenie powodujące szkodę. Obowiązek ten wynika wprost z zasad prawa cywilnego. Chodzi konkretnie o art. 6 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż każdy kto z faktu wywodzi skutki prawne, powinien ten fakt udowodnić. Oznacza to, iż jeśli chcemy aby zakład ubezpieczeń lub inny odpowiedzialny podmiot wypłacił należne nam odszkodowanie, musimy przedstawić dowody na zaistnienie tego zdarzenia. Częstym błędem, popełnianym przez osoby poszkodowane, jest pominięcie tego etapu, co w trakcie likwidacji szkody powoduje odmowę wypłaty odszkodowania z uwagi na nienależyte udowodnienie faktu, iż do zdarzenia w ogóle doszło.

Osoba poszkodowana nie jest w żaden sposób ograniczona w sposobie dokumentowania zdarzenia oraz jego skutków. Jeśli doszło jedynie do stłuczki i nie ma osób rannych można ograniczyć się do odebrania pisemnego oświadczenia sprawcy, który potwierdzi swoją winę za zaistniałe zdarzenie. W oświadczeniu należy umieścić dane osobowe i adresowe sprawcy, nr PESEL, nr policy OC oraz opisać szczegółowo kolizję oraz jej skutki. Ponadto bardzo cenny materiał dowodowy jaki można zebrać we własnym zakresie to zdjęcia, które obecnie można wykonać praktycznie każdym telefonem. Bezcenne są również zeznania świadków zdarzenia i nawet jeśli po kolizji sprawca przyznaje się do winy i podpisuje stosowne oświadczenie, to zawsze warto poprosić chociażby o nr telefonu osoby która widziała moment kolizji. Jej zeznania mogą okazać się decydujące w przypadku powstania wątpliwości w zakresie winy sprawcy szkody.

Oczywiście, nie tylko dowody zebrane na własną rękę pozwalają na dochodzenie swoich praw. Często zdarza się, iż z uwagi na stan zdrowia po wypadku poszkodowany nie jest w stanie zadbać o należyte udokumentowanie zdarzenia. W takiej sytuacji można udowodnić okoliczności zdarzenia za pomocą dokumentacji sporządzanej przez służby ratunkowe i policję. Również w przypadku sporu co do osoby winnej, należy wezwać policję.

Reasumując, generalną zasadą jaką powinni kierować się poszkodowani w zakresie zbierania dowodów to zasada im więcej, tym lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *